Beskrivning av det våldsamma beteendet

Här nedan följer några exempel i form av citat på hur klienterna kan beskriva det våldsamma beteende som de vill ändra på.

Jag klarar inte av att bli kritiserad, exploderar och blir jättearg för småsaker. Jag kan säga väldigt elaka saker som sårar min partner. Jag förstår att jag måste ändra på mitt beteende för det är inte ok att hålla på som jag gör

Jag känner mig ofta missförstådd, som att ingen lyssnar på mig eller förstår mig. Jag kan få utbrott och bli rasande. På sista tiden har jag märkt att mina barn är rädda för mig och har börjat tassa på tå

Min sambo säger att jag är kontrollerande. Jag vet inte om det är svartsjuka. Jag kan inte sluta oroa mig när hon är ute med sina vänner tex. Jag ringer och blir galen om hon inte svarar.  Jag kräver att få titta igenom hennes telefon och frågar ut henne, nästan som ett förhör
Jag tappar kontrollen, det svartnar för ögonen på mig. Jag slår sönder saker. Det värsta jag gjort är att jag har gett henne en örfil och tryckt ner henne mot sängen. Jag skäms över mitt beteende, vill inte vara en sådan här person. Jag behöver hjälp

Vad som ingår i samtalsstödet

När en klient kommer till oss med ilske- och våldsproblematik tar behandlingen sin utgångspunkt i internationellt beprövade metoder som t.ex. norska Alternativ til våld. Nedanstående moduler ingår alltid i det samtalsstöd som erbjuds hos oss.

Behandlingskontrakt: När behandlingen inleds sluts ett muntligt avtal mellan klient och behandlare. Målsättningen är att våldet ska upphöra omedelbart. Det innebär att vissa ”verktyg” lärs ut direkt för att kortsiktigt få stopp på våldet.

Ansvar: Ansvarsfrågan är central. Att ta fullt ansvar för sina handlingar och sitt beteende är en förutsättning för lyckad behandling. Klienterna behöver förstå att ansvaret för att våldet ska upphöra ligger hos dem själva. 

Det egna våldet: Vi gör en noggrann kartläggning av det egna våldet, hur det kommer till uttryck och vilka situationer som leder fram till det våldsamma beteendet. Vi tar reda på vad som triggar våldet och hur kan det undvikas.

Psykoedukation kring relationsvåld: Vi går igenom vad våld i nära relationer är och hur våldsdefinitionen lyder, vilka konsekvenser våldet kan få för klient, partner och barn på både kort och lång sikt och hur klienten kan hantera sitt liv, sina känslor och sina relationer fritt från våld.

Bakgrund och självkännedom: Vi undersöker varför våld har blivit ett problem för klienten. Var, när och med vem uppstod problemen? I vilken mån är det ett inlärt beteende? Hur har omständigheter i klientens livshistoria påverkat livet? Vilka dysfunktionella beteendemönster har gått i arv och hur kan dessa brytas?

Övriga omständigheter: Vi undersöker om det finns andra problem som inverkar på klientens mående och beteende som behöver förändras: egen utsatthet för våld, oro/ångest, nedstämdhet/depression, psykiatriska- eller neuropsykiatriska diagnoser, medicinering, arbete- boende och ekonomi, alkohol- drog eller spelmissbruk, vänskaps- och familjerelationer etc.

Färdighetsträning: När klienten har nått en ny nivå av självkännedom och självkontroll behövs upprepning och övning. Goda exempel från det egna livet lyfts fram och analyseras. Vad är skillnaden mot förut? Vilka reaktioner väcker detta hos omgivningen? Hur upplever klienten den nya självkontrollen? 

Avslutning: När klienten är redo att lämna behandlingen lyfts farhågor och rädslor upp. Kommer jag att klara detta nu? Hur ska jag agera om jag tappar självkontrollen igen? Klienten har nya färdigheter och behöver bli sin egen terapeut.

Uppföljning: När klienten har uppnått sin målsättning och kan styra sitt beteende på önskvärt sätt behöver detta följas upp. Glesare uppföljningar upprättas.